Financiële instanties

De AFM is onafhankelijk en controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM let er op of financiële ondernemingen hun klanten goed behandelen en juist informeren. Reclames over leningen mogen bijv. niet misleidend zijn. Tevens moeten reclames over krediet vanaf 1 april 2009 voorzien zijn van de waarschuwing “Let op! Geld lenen kost geld”. De AFM geeft ook adviezen aan het ministerie van Financiën over nieuwe wetten en regels.

Consumentenbond

De Consumentenbond is dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. Met als missie: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. Leden van de Consumentenbond kunnen bij Adviescentrum terecht voor een persoonlijk (telefonisch) advies. Over financiële zaken bijvoorbeeld. Of bij problemen na het kopen van een product of dienst. Daarnaast springt de bond voor consumenten in de bres als hun belangen in het geding zijn. Over wachtlijsten in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Of onbegrijpelijke informatie over financiële producten. De Consumentenbond voert overleg met overheid en bedrijfsleven. En gaan over tot actie als dat nodig is. Niet voor niets, zo blijkt telkens weer. De Consumentenbond is een vereniging die wordt gesteund door zo’n 550.000 leden. De Bond is financieel en politiek onafhankelijk.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door branche-organisaties (initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) informeert en adviseert over geldzaken van consumenten. Daarnaast doet het onderzoek naar de geldzaken van consumenten. Het instituut informeert en adviseert consumenten rechtstreeks: via brochures en software, via internet en via de landelijke en regionale pers.

Daarnaast bevordert het Nibud de deskundigheid van bedrijven en instanties die zich bezighouden met geldzaken van consumenten. Dit zijn bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de juridische sector, het financieel bedrijfsleven en bepaalde sectoren van het onderwijs. Deze groepen kunnen bij het Nibud diverse publicaties en software bestellen, opleidingen volgen en adviezen laten opstellen over diverse onderwerpen.

Het Nibud is in zijn rol als voorlichter en adviseur tevens uitgever. Het geeft boeken voor consumenten en professionals uit, maar ook voorlichtingsmateriaal, lesmateriaal en software. Regelmatig werkt het Nibud daarbij samen met andere organisaties. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting – is een onafhankelijke stichting die streeft naar een zo groot mogelijke objectiviteit. De informatie en adviezen zijn altijd gebaseerd op feitelijke gegevens, ervaringskennis en wetenschappelijk onderzoek, vaak in eigen beheer uitgevoerd.

Het Nibud verkrijgt zijn inkomsten voor het grootste deel door de verkoop van producten, cursussen en het doen van onderzoek voor derden (70%). Daarnaast krijgt het Nibud op basis van projecten subsidie van de overheid (15%) en geld van banken en financiële dienstverleners via het BKR (15%).Het Nibud bestaat sinds 1979 en is gevestigd in Utrecht.

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is al 75 jaar de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. De NVVK komt ook op voor de belangen van mensen met schulden en schuldeisers. Die brede horizon stelt de vereniging in staat een belangrijke rol te spelen in de schuldhulpverlening.

De leden van de NVVK voorzien in de behoefte aan financiële en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening, gericht op het voorkomen en zo nodig oplossen van financiële problemen. Door mensen te helpen hun financiële situatie weer op orde te krijgen en hen te leren financieel zelfstandig te zijn, wordt armoede bestreden en hebben mensen meer mogelijkheden om actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Voorzorg tegen overcreditering

Wie geld leent, neemt daarmee een aantal verplichtingen op zich met de belofte die in de toekomst na te komen: regelmatig af te lossen. Maar de toekomst bevat veel onzekerheden en de verleiding van geld is altijd aanwezig. Arm of rijk, dat blijkt daarbij niet uit te maken. Er zijn dus risico’s. Dat is een reden om de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Voor u zelf én voor de geldgever. Die wil natuurlijk zijn geld terug zien en daarom voorkomen dat iemand onverantwoord veel geld leent. Daarom zoekt de bank altijd naar enige zekerheden voordat u geld te leen krijgt. Zo zal de bank willen weten waar u woont, of u een baan heeft en hoeveel u daarmee verdient. Om te voorkomen dat iemand lening op lening stapelt of niet aflost, zal de geldgever ook willen weten of u elders al geld geleend heeft en of u eerder betalingsproblemen had of nog heeft.

De geldgever kan uw leen- en aflosgedrag nagaan bij BKR. Tegenover dat recht staat ook een plicht: de geldgever die een lening verstrekt moet dat melden bij BKR. Deze registratie is dus een voorzorg tegen problematische schulden. Dat is een voordeel voor de bank, maar zeker ook voor u. Als de bank kan zien dat u altijd goed van betalen bent geweest, zal hij u immers graag als klant hebben. BKR en de aangesloten organisaties dragen zo bij aan een verantwoorde kredietverlening. De registratie werkt daardoor als een soort keurmerk: voor de instelling waarvan u geld leent en voor uzelf als geldlener. U doet er daarom verstandig aan alleen geld te lenen als er sprake is van registratie bij BKR. Dat biedt ook uzelf meer garanties.